ประชาสัมพันธ์|
| มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้าน) | ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้าน) | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 | นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 | เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564
 

 


นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
132 คน
เข้าชมเมื่อวาน
95 คน
เข้าชมเดือนนี้
1551 คน
เข้าชมปีนี้
1551 คน
เข้าชมทั้งหมด
156864 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
    วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา  

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลวังพร้าว
                “ประชาชนมีคุณธรรม                         น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
                 ลือเลื่องบริหารจัดการ                       สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                 ทุกถิ่นโครงสร้างพื้นฐานพร้อม          สิ่งแวดล้อมสมดุล  ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข”

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565))

          ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มี ๔ กลยุทธ์

                   ๑.๑  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพานและอื่น ๆ

                   ๑.๒ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

                   ๑.๓ การไฟฟ้าสาธารณะ

                   ๑.๔ การวางผังเมือง

          ๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ๒ กลยุทธ์

                              ๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                              ๒.๒ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย มี  ๕   กลยุทธ์

                   ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

                   ๓.๒ การศึกษา

                   ๓.๓ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   ๓.๔ การป้องกัน การรักษา และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

                   ๓.๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

          ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  มี  ๓  กลยุทธ์

                   ๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

                   ๔.๒ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด

                   ๔.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

          ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร  มี  ๒  กลยุทธ์

                   ๕.๑ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

                   ๕.๒ การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

พันธกิจ

                   ๑)  ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม ทั่วถึง

                   ๒)  ตำบลวังพร้าวมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์

                   ๓)  ประชาชนตำบลวังพร้าวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                   ๔)  ประชาชนตำบลวังพร้าวมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

                   ๕)  เทศบาลตำบลวังพร้าวมีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและเป็นธรรม

 

นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว

          นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว   ที่นายกจันทร์ฉาย  สุภากาวี  นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๕  ได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลวังพร้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ระเบียบ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน  โดยมีกรอบนโยบาย แนวทางการบริหาร การพัฒนา ในการรับใช้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว มี  ๙  นโยบาย  คือ

๑.  นโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
     ๑.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
     ๑.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณ
     ๑.๓  ส่งเสริมจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนำไปพัฒนา
     ๑.๔  ส่งเสริมจัดให้มีหน่วยงานบริการด้านกฎหมายเพื่อแนะนำช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
     ๑.๕  ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการทำงานของเทศบาล
     ๑.๖  สนับสนุนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชนในการรับการสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณหรือโครงการต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาเทศบาลตำบลวังพร้าวในทุกด้าน

๒. นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา
    ๒.๑  ส่งเสริมและผลักดันให้ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นศูนย์การศึกษาแบบครบวงจร
    ๒.๒  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในหมู่บ้าน ชุมชน ให้ทันต่อสังคมปัจจุบัน
    ๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเทคโนโลยี พร้อมทั้งจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
    ๒.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาในตำบลให้มีระบบ มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
    ๒.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนในตำบลวังพร้าว ให้มี    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. นโยบายด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
 
 ๓.๑   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและลดมลพิษอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
   ๓.๒  พัฒนาแหล่งน้ำให้สะอาดและเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทุกฤดูกาล
   ๓.๓  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ ดูแล ปรับปรุงระบบการจัดการน้ำที่ มีคุณภาพเพื่อรองรับประมาณน้ำในช่วงฤดูฝน
   ๓.๔  ส่งเสริมและปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังพร้าว ให้มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

๔. นโยบายด้านการส่งเสริมสาธารณสุข สุขอนามัย และ สวัสดิการสังคม
   ๔.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อสม. ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
   ๔.๒  ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กีฬาเยาวชนประจำตำบลวังพร้าว เพื่อให้  เยาวชนใส่ใจด้านการกีฬาและนันทนาการ หลีกเลี่ยงยาเสพติด
   ๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานเพื่อมี บำรุงรักษาทรัพยากรน้ำ ป่าไม้
   ๔.๔ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างองค์กรเครือข่ายหมู่บ้าน กลุ่ม/ชมรม อาทิ  กลุ่มเยาวชน กลุ่ม อสม. กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
   ๔.๕ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนด้วยการจัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง
   ๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื่อเอช ไอ วี

๕. นโยบายด้านการส่งเสริมเกษตรกรรม
   ๕.๑   ส่งเสริมให้มีแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้งและรวมถึงการสร้าง  รายได้ให้กับเกษตรในเขตเทศบาลตำบลวังพร้าว
   ๕.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือพันธุ์พืชให้กับเกษตรกร โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
   ๕.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตำบลวังพร้าวให้มีการปลูกพืชในฤดูแล้งทุกชนิด 
   ๕.๔  ส่งเสริมและจัดทำโครงการปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
   ๕.๕  ส่งเสริมและจัดทำโครงการกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ หอยเชอรี่ ปู และวัชพืชอื่นๆ
   ๕.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบพืชผลการเกษตรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังพร้าว
   ๕.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชปลอดสารพิษจัดจำหน่ายและเพื่อการบริโภคในหมู่บ้าน/ตำบล
   ๕.๘  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการจัดหาเมล็ดพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ให้กับประชาชนทุกครัวเรือน

๖. นโยบายด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
   ๖.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกๆด้าน ภายในหมู่บ้านของเขตเทศบาลตำบลวังพร้าว
   ๖.๒  สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศาสนา รวมถึงสืบสานภาษาพื้นเมือง และภาษีบาลีเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชน
   ๖.๓  ส่งเสริมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เยาวชน ในการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของหมู่บ้านให้ดำรงคงไว้อย่างยั่งยืน

๗. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
   ๗.๑  ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ผิวจราจร ทางเท้าสาธารณะ ในถนนสาธารณะสายหลักและสายรองรวมถึงซอยต่างๆในหมู่บ้านให้สามารถสัญจรได้อย่าง สะดวก ปลอดภัย
   ๗.๒  ปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังพร้าว
   ๗.๓  ปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รวมถึงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตเทศบาลฯ อย่างทั่วถึง
   ๗.๔  ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน แหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
   ๗.๕  สนับสนุนการจัดระบบก่อสร้างผนังคอนกรีตกันตลิ่งพังจากแม่น้ำ ลำเหมืองสาธารณะต่างๆ

๘.  นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  
 ๘.๑  สนับสนุนจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิง ที่มีประสิทธิภาพเพื่อ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของหมู่บ้าน
   ๘.๒  พัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของเส้นทางจราจรเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังพร้าว
   ๘.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบความปลอดภัยในชุมชนด้วยการจัดตั้งชมรมเครือข่ายตำรวจบ้านและช.ร.บ สร้างความปลอดภัยหมู่บ้าน

๙.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
   ๙.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ๙.๒  สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ส่งเสริมการตลาด รวมถึงจัดหาแหล่งตลาดให้กับกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังพร้าว
   ๙.๓  ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชน ในด้านต่างๆเพื่อเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชนของท้องถิ่น
   ๙.๔  ส่งเสริมและพัฒนาโครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับชุมชนครัวเรือน
   ๙.๕  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมถึงส่งเสริมการประกอบธุรกิจครัวเรือนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลวังพร้าว

          นโยบายหรือการดำเนินการข้างต้นของฝ่ายบริหารนั้น จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังพร้าว โดยวิธีการจะใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเทศบาลอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดเป็นหลัก โดยยึดกฎระเบียบ ข้อกฎหมายของเทศบาลเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

*************************

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top