Take a fresh look at your lifestyle.

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ตำบล

ตำบลวังพร้าว อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกาะคา ประมาณ 5 กิโลเมตร

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา 

เนื้อที่ 13,750 ไร่ (22 ตารางกิโลเมตร)

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ลาดชันและพื้นที่ราบ มีป่าสงวนแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์ปานกลาง

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดลำปางที่คล้ายอ่างกะทะ จึงทำให้อากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี ฤดูร้อนจะร้อนจัด มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 41.50 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวจะหนาวจัด มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 8.20 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,085 มิลลิลิตร
ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดลำปางมีลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู

  • ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงที่มีอากาศร้อนจัดที่สุด คือ เดือนเมษายน
  • ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
  • ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงอากาศหนาวจัด คือ เดือนมกราคม

1.4 ลักษณะของดิน

จากรายงานผลการสำรวจดินจังหวัดลำปาง การสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน สามารถทราบ
ได้ว่าท้องที่ตำบลวังพร้าวประกอบด้วยดินชุดต่างๆ รวม 4 ชุด ซึ่งกระจายตามท้องที่หมู่บ้านต่างๆ ดังตารางลักษณะชุดดิน

ลักษณะดินของตำบลวังพร้าวแบ่งออกได้เป็น 4 ชุด คือ

ดินชุดแม่สาย

สภาพพื้นที่มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0 – 2% มีการระบายค่อนข้างเลว มีความสามารถอุ้มน้ำค่อนข้างสูง มีระดับน้ำใต้ดินน้อยกว่า 1 เมตร ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0 – 6.5 ดินล่างมีเนื้อดินร่วนปนดินเหนียว มีปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัสเป็นประโยชน์ต่อพืชต่ำ มีธาตุโปรตัสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูง ดินชุดนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการทำนา ให้ผลผลิตสูงมากกว่า 50 ถัง ในฤดูแล้งเหมาะสมสำหรับปลูกยาสูบ พืชไร่อื่น ๆ เช่น ถั่ว และผักต่าง ๆ

ดินชุดศรีสัชนาลัย

สภาพพื้นที่มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบ มีลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1 – 3% เป็นดินลึกมีการระบายน้ำปานกลาง มีการไหลบ่าของน้ำบนผิวดินปานกลาง มีระดับน้ำใต้ดินลึกกว่า 2 เมตร มี PH 5.5 – 6.5 มีธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลาง มีธาตุโปรตัสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อ พืชสูง ดินล่างลึกตั้งแต่ 30 ซม. ลงไป ดินชุดนี้เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ และทำสวนผลไม้

ดินชุดกำแพงแสน, ดินชุดศรีสัชนาลัย

ประกอบไปด้วย ดินชุดกำแพงแสน ประมาณ 60% และดินชุดศรีสัชนาลัย 40% ดินชุดนี้เกิดอยู่บนสันดินริมน้ำที่มีสภาพภูมิประเทศเดียวกัน และต่อเนื่องกัน มี PH 5.5 – 6.5 ดินชุดนี้เหมาะในการปลูกพืชไร่ เช่น ยาสูบ ข้าวโพด ถั่วลิสง อ้อย และผักต่าง ๆ ดินชุดศรีสัชนาลัยมี PH 5.5 – 6.5 ดินชุดนี้เหมาะในการปลูกพืชไร่และไม้ผล

ดินชุดร้อยเอ็ด

ดินชุดนี้มีความลาดชัน 0 – 2% มีการระบายน้ำไม่ดี ดินบนลึกไม่เกิน 20 ซม.มีเนื้อดินเป็นดินร่วนทราย PH 5.0 – 6.5 ดินบนหนาประมาณ 30 ซม. มีอินทรียวัตถุปานกลาง มีธาตุโปรตัสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูง ดินชุดนี้เหมาะในการทำนาและปลูกพืชไร่

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ
แม่น้ำ (แม่น้ำจาง, แม่น้ำวัง) 2 สาย
คลอง, ลำน้ำ, ลำห้วย (ห้วยแม่ปุง ,ห้วยหม, ห้วยไร่ ,น้ำจำ) 4 แห่ง
บึง, หนองและอื่น ๆ (หนองหวาย สระหลวง) 2 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
บ่อน้ำตื้น 6 แห่ง
บ่อบาดาล 21 แห่ง
สระน้ำ (ม.6 ม.7) 34 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง
อ่างเก็บน้ำ (แม่ธิ) 1 แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

มีพื้นที่เป็นป่า 12,800 ตารางกิโลเมตร (ป่าสงวนแห่งชาติแม่จางใต้ฝั่งซ้าย)

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลวังพร้าวเต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่ ได้แก่
– นำมาจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2565
– นำมาจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่ว่าการอำเภอเกาะคา ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2565

2.2 การเลือกตั้ง

เทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวทั้งเขตเทศบาลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาแบ่งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1, 4, 5, 6
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 2, 3, 7

– ปี 2546 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5,639 คน
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5,433 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.34%
– ปี 2550 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5,527 คน
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4,046 คน
คิดเป็นร้อยละ 73.20%
– ปี 2555 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน 5,597 คน
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน 4,067 คน
คิดเป็นร้อยละ 72.59%
– ปี 2564 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน 5,748 คน
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน 4,098 คน
คิดเป็นร้อยละ 71.29%

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลวังพร้าว ทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่ ได้แก่– นำมาจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2565
– นำมาจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

* จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพหรือป่วยเรื้อรังในเขตพื้นที่ 317 คน