Take a fresh look at your lifestyle.

สำนักปลัด


นางอรทัย ปิงวัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ 090-384-3923

นายธีรยุทธ ขัดทา
นิติกร

นางอภิกษณา แจ่มสว่าง
นักทรัพยากรบุคคล

นายชานนท์ นันต๊ะภาพ
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชุติมนต์ เรืองจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิชญาวี มณีขัติย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววาริน แปงรัก
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข

(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายกำธร ธิหมุด
พนักงานสูบน้ำ

นางทัศนีย์ จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิทยา คงทน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมคิด กันทา
พนักงานสูบน้ำ

(ว่าง)
พนักงานสูบน้ำ

นายจำรัส ภิญโญ
พนักงานขับรถยนต์

นายอนุพงษ์ พุ่มแก้ว
พนักงานดับเพลิง

(ว่าง)
พนักงานดับเพลิง

นายอธิวัฒน์ แปงรัก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายมนัสพงษ์ คำแก้ว
คนงาน (ปฏิบัติงานป้องกัน)

นายศรีจันทร์ อุเทน
คนงาน (ปฏิบัติงานป้องกัน)

นายมงคล จันทร์หอม
ภารโรง

นายเจริญ เชึยงมูล
จ้างเหมางานป้องกัน

(ว่าง)
จ้างเหมางานป้องกัน

นายเกรียงศักดิ์ จันทร์หอม
จ้างเหมางานดูแลสนามหญ้า

นายทอน รูปัน
จ้างเหมาคนงานขยะ

นายนันทวัฒน์ ตันโย
จ้างเหมาคนงานขยะ

นายชัยพร ปิกคำ
จ้างเหมาคนงานขยะ

นางบัวผาย อุเทน
จ้างเหมาทำความสะอาด

นางสาวสุมิตรา  ยะปัญญา
จ้างเหมาห้องสำนักปลัด


นางสาวอานิสงค์ คำภิโล
จ้างเหมาห้องสำนักปลัด