Take a fresh look at your lifestyle.

การจดทะเบียนพาณิชย์

จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ มีกี่แบบ?

การจดทะเบียนการค้า หรือ จดทะเบียนพาณิชย์ มี 2 แบบ คือ

 1. จดทะเบียนพาณิชย์
 2. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ใครต้องจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์?

ผู้ที่ทำธุรกิจขายสินค้า ไม่ว่าจะทำในนามบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือบริษัท จะต้องจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนพาณิชย์

แต่ถ้าเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียว ซึ่งไม่มีการขายสินค้าเกี่ยวข้อง ไม่ต้องจดทะเบียนร้านค้าหรือจดทะเบียนพาณิชย์ ตรวจสอบประเภทธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มเติมได้ที่นี่

โดยจะต้องจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์

 • คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
 • สำเนาบัตรประจำตัว หรือ หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
 • กรณีไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องมี (1) หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ (2) สำเนาสัญญาเช่า
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้ขอจดทะเบียน และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียนให้)

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจอะไรต้องจดทะเบียนพาณิชน์อิเล็กทรอนิกส์ ?
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ทำธุรกิจออนไลน์ ดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • ขายสินค้าออนไลน์ ทางเว็บไซต์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
 • บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)
 • ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
 • ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า หรือบริการ (E-marketplace)

โดยขั้นตอนและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเหมือนกับการจดทะเบียนพาณิชย์แบบปกติทุกประการ แต่จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • เอกสารการจดโดเมนเนม ที่แสดงว่าผู้จดเป็นเจ้าของโดเมนเนม
 • พิมพ์หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์สินค้า/บริการ และวิธีการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า

เครื่องหมาย DBD Registered

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วสามารถขอรับเครื่องหมาย เพื่อนำไปติดบนเว็บไซต์ เพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริง และทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอที่เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com