Take a fresh look at your lifestyle.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบวัดแม่หลงและ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านประกาศ